Nowy Ład – podatki i przedsiębiorca; Co się zmieni?

NOWY ŁAD PIS, PODATKI I PRZEDSIĘBIORCA


[Aktualizacja – nowszy wpis na temat Polskiego Ładu 2.0 znajdziesz tutaj]

NOWY ŁAD PIS

Czym jest „Nowy ład” przedstawiony przez Premiera Morawieckiego?

To projektowany przez PiS program społeczno-gospodarczy wprowadzający szerokie zmiany legislacyjne. Zmiany te w szczególności dotyczyć będą ustaw podatkowych, ale nie tylko.

LIVE Z DORADCĄ PODATKOWYM O NOWYM ŁADZIE


NOWY ŁAD – OD KIEDY

Od kiedy Nowy ład będzie obowiązywał?

Należy pamiętać, że Nowy ład to na razie projekt zmiany przepisów. Zmiany mają wejść w życie od początku 2022 roku, ale dokładna data ich wprowadzenia nie jest jeszcze znana. Na razie projekt jest na etapie konsultacji.

W związku z projektowanymi zmianami poniżej przedstawiam najważniejsze informacje, które musisz wiedzieć jako przedsiębiorca, pracodawca, a także osoba indywidualna.

O zmianach będę informowała na bieżąco w ramach newslettera, więc jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapisz się.


NOWY ŁAD – PODATKI (projekt ustawy)


Zmianie ulega kwota wolna od podatku

Pierwsza zmiana w ramach Nowego Ładu i podatków, obejmuje podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Dzisiaj kwota ta kształtuje się na poziomie 8 000 zł rocznie. Od nowego roku ma wynieść natomiast aż 30 000 zł rocznie.

Co to oznacza?

Nowa kwota wolna od podatku oznacza, że dochody do 2500 zł miesięcznie nie będą opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dopiero nadwyżka ponad tę kwotę podlegać będzie opodatkowaniu odpowiednią stawką PIT.


Zmianie ulega próg podatkowy

Druga istotna zmiana obejmie podwyższenie progu podatkowego.

Osoby rozliczające się według skali podatkowej, płacą podatek dochodowy według dwóch stawek, a mianowicie 17%, bądź 32%.

O tym, która ze stawek ma zastosowanie w konkretnej sytuacji, decyduje poziom osiągniętych przez podatnika dochodów.

Wartością graniczną, czyli właśnie progiem podatkowym jest obecnie kwota 85 528 zł.

Dochody poniżej tej kwoty opodatkowane są stawką PIT
w wysokości 17%, natomiast nadwyżka dochodów ponad kwotę progu podatkowego podlega opodatkowaniu stawką 32%.

Zgodnie z projektowanymi zmianami próg podatkowy zostanie podniesiony z kwoty 85 528 zł do kwoty 120 000 zł, co oznacza, że stawka 32% będzie obowiązywała dopiero po przekroczeniu kwoty 120 000 zł.


Nowy ład i składka zdrowotna

– wprowadzenie zmian w zakresie obliczania składki zdrowotnej w przypadku przedsiębiorców oraz brak możliwości odliczenia składki od podatku

Co Nowy Ład zmienia jeszcze w składce zdrowotnej (dotyczy projektu ustawy)

Po wprowadzeniu zmian zniknie 9% składka na ubezpieczenie zdrowotne, liczona od stałej postawy – jaką znamy, w dotychczasowej kwocie 381,81 zł miesięczne.

Projektowane zmiany spowodują, że składka zdrowotna przedsiębiorców będzie obliczana od dochoduw przypadku przedsiębiorców rozliczających PIT według zasad ogólnych lub 19% stawki podatkowej. Spowoduje to dla przedsiębiorcy podniesienie kosztów obowiązkowych obciążeń publicznoprawnych.

Przykład:

Dotychczas przedsiębiorca, który uzyskiwał 5 000 zł przychodu miesięcznie płacił składkę zdrowotną w kwocie 381,81 zł (z czego większość, tj. 328,78 zł odliczał od podatku; o tyle zmniejszał się podatek należny do zapłaty); Faktyczne obciążenie mogło wynosić więc ok. 53,03 zł. Kwota

Po zmianach – ten sam przedsiębiorca będzie musiał zapłacić 450 zł i z tej kwoty nic nie będzie mógł odliczyć od podatku. Faktyczne obciążenie będzie wynosiło więc 450 zł.


W wyniku planowanych zmian zniknie całkowicie możliwość odliczania składki zdrowotnej od podatku dochodowego. To znacząca zmiana przepisów, która niekorzystnie wpłynie na sytuację zarówno przedsiębiorców jak i pracowników. Brak możliwość obniżania wysokości zaliczki na podatek o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne de facto zwiększy kwotę należnego podatku.

WNIOSEK:

Projekt wprowadza także obowiązek opłacania składki zdrowotnej od wynagrodzeń osób powoływanych do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (dotychczas takie wynagrodzenia nie podlegały obowiązkowi opłacania składki zdrowotnej).

W przypadku gdy wejdą w życie proponowane zmiany, faktyczny podatek do zapłaty będzie wynosił nie 17 % lub 32 %, ale 17% + 9% składki zdrowotnej lub 32 % + 9% składki zdrowotnej.

Projekt ustawy a konsultacje społeczne

Z informacji uzyskanych przez “Rzeczpospolita”, rząd powoli wycofuje się z propozycji przedstawionych w projekcie ustawy. Zmiana wynika z sondażu przeprowadzonego wśród Polaków, z którego wynika że aż 75 proc. Polaków źle ocenia propozycje podatkowe Polskiego Ładu. Pojawiły się dwie propozycje:

 1. obniżenie składki zdrowotnej. Pojawiła się propozycja 3 zamiast 9 proc. Taka składka byłaby nieodliczalna od podatku.
 2. obniżenie o 3 pkt proc. tej części składki, którą dziś można odliczać od podatku. Czyli zamiast obecnego 7,75 proc. miałoby to być 4,75 proc.

Nowy ład i podatki – planowane pakiety ulg

Nowy ład to głównie zmiany w podatkach. Powyżej było o niekorzystnych zmianach dla przedsiębiorców, a co z ulgami?

Zmiany, które wprowadzi nowy ład spowodują, że przedsiębiorcy będą mogli także skorzystać z rozszerzonego pakietu ulg podatkowych na każdym etapie procesu rozwojowego, chociaż jak zobaczycie za chwilę – nie każdy przedsiębiorca (szczególnie świadczący usługi) będzie mógł z nich skorzystać.

Proponowane rozwiązania mają na celu wspieranie innowacyjnego biznesu w Polsce.

Projektowane ulgi to:

Ulga B+R, czyli ulga wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem. Co będzie oferowała taka ulga?:

 • Możliwość dwukrotnego zwiększenia dodatkowego odliczenia kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w prace B+R, co będzie dostępne dla wszystkich podatników. Dotychczas dodatkowe odliczenie wynosiło 100%, a od 2022 roku będzie to aż 200%.
 • Możliwość zwiększenia odpisu kosztów kwalifikowanych ulgi B+R dla centrów badawczo – rozwojowych – 200% dla wszystkich rodzajów kosztów kwalifikowanych w przypadku podatników, którzy posiadają  status centrum badawczo – rozwojowego.
 • W sytuacji, gdy podatnik poniósł stratę lub uzyskał dochód niepozwalający na pełne odliczenie ulgi B+R oferowana będzie możliwość pomniejszenia odprowadzanych przez pracodawcę miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników, o wartość niewykorzystanej części ulgi B+R. Rozwiązanie to jednak będzie dotyczyło wynagrodzeń pracowników, którzy są zaangażowani w prace B+R co najmniej w 50% swojego miesięcznego wymiaru czasu pracy.
 • Możliwość pomniejszenia dochodu podlegającego IP Box o koszty kwalifikowane działalności badawczo – rozwojowej. Dotychczas podatnicy mogli rozliczyć ulgę B+R wyłącznie w odniesieniu do dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych.

Ulga na prototyp wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji. Co będzie oferowała taka ulga?:

Projektowane przepisy zakładają wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów:

 • produkcji próbnej nowego produktu, lub
 • kosztów wprowadzenia takiego produktu na rynek.

Zgodnie z proponowanymi zmianami odliczyć będzie można 30% sumy kosztów produkcji próbnej nowego produktu i jego wprowadzenia na rynek.

Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie
o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach. Co będzie oferowała taka ulga?:

Zgodnie z projektowanymi zmianami ulga ta będzie dawała możliwość odliczenia od zaliczek na PIT pracowników i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych kosztów kwalifikowanych, których podatnik nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R.

Ulga ma umożliwić dodatkowe odliczenie wydatków na pracowników zaangażowanych w prace B+R do 150%.

Celem wprowadzenia tej ulgi jest ułatwienie przedsiębiorcom konkurowania
o pracowników ze specjalistycznych branż.

Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej. Co będzie oferowała taka ulga?:

Projektowana ulga będzie umożliwiała odliczenie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącą 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację. Dodatkowemu odliczeniu podlegać będą m.in.: koszty nabycia nowych robotów przemysłowych (oraz maszyn i urządzeń z nimi związanych), oprogramowania wykorzystywanego do poprawnego działania robotów, a także koszty szkoleń  pracowników z umiejętności korzystania z nowych urządzeń.

Zaznaczyć należy jednak, że kwota odliczenia nie będzie mogła przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

Ponadto Nowy Ład wprowadzi możliwość jednoczesnego korzystania z ulgi B+R oraz ulgi IP Box. Co to oznacza?

Oznacza to, że podatnicy osiągający dochody z kwalifikowanych IP (np. z patentów, autorskiego prawa do programu komputerowego) i płacący od nich podatek dochodowy według stawki 5%, będą mogli jednocześnie skorzystać z w tym zakresie z ulgi B+R. Odliczeniu będą podlegać koszty kwalifikowane poniesione na działalność B+R, które doprowadziły do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia przez podatnika danego kwalifikowanego IP, z którego komercjalizacji podatnik osiąga dochody.

Inne projektowane ulgi dla przedsiębiorców to:

 1. ulga na IPO, czyli na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji,
 2. ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne,
 3. ulga konsolidacyjna, czyli ulga na fuzję,
 4. ulga na ekspansję, czyli podatkowa zachęta do zdobywania nowych rynków zbytu,
 5. ulga dla inwestorów wspierających działalność sportową,
 6. ulga z tytułu wydatków na ochronę i konserwację zabytków,
 7. ulga na terminale, czyli ulga pozwalająca na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Przygotowany projekt zmiany przepisów podatkowych został obecnie przekazany do konsultacji społecznych. Konsultacje projektowanych zmian w przepisach podatkowych związanych z tzw. Nowym Ładem mają potrwać do dnia 30 sierpnia 2021 r., a co za tym idzie ostateczna ich wersja nie jest jeszcze znana.

Zgodnie z deklaracjami PiS Nowy Ład i przepisy w zakresie ulg podatkowych mają zacząć obowiązywać od stycznia 2022 r.


Chcesz być na bieżąco ze zmianami istotnymi dla Twojego biznesu?

Zapisz się na newsletter

Ps. Zapisując się na newsletter odbierzesz także dostęp do serii 3 maili z najczęstszymi błędami popełnianymi w biznesie przez przedsiębiorców.

https://kingakonopelko.pl/newsletter-2