[et_pb_section fb_built=”1″ fullwidth=”on” _builder_version=”4.4.8″][et_pb_fullwidth_header title=”Regulamin sprzedaży czyli Q&A zakupów on-line” _builder_version=”4.6.3″][/et_pb_fullwidth_header][/et_pb_section][et_pb_section fb_built=”1″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_row _builder_version=”4.6.3″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”4.4.8″][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

I. Najważniejsze informacje, czyli kto? co? gdzie?

1. Podstawowe pojęcia

1) Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwany dalej także Klientem.
2) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

3)Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

4) Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),
5) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży
6) Sklep/strona – strona , na której prowadzona jest sprzedaż

2. Produkty są sprzedawane przez Kingę Konopelko prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko, ul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław, NIP: 9591930616; REGON: 380273350;  wpisana do CEIDG, e-mail: kancelaria@kingakonopelko.pl , zwaną dalej Sprzedawcą.
3. Na stronie możesz kupić kursy on-line, e-booki, konsultacje on-line oraz inne produkty elektroniczne, zwane dalej produktami.
4. Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.
5. Umowa na produkt zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.
6. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa.
7. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

II. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

1. Płatności za produkt można dokonać za pomocą przelewu tradycyjnego oraz przelewu elektronicznego.
2. Płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia, chyba że strony umówiły się inaczej.
3. W tym celu należy:

1) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie,
2) następnie należy przejść dalej przez proces zakupowy zgodnie z instrukcjami, 
3) uzupełnić formularz zamówienia,
4) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt i dokonać płatności.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

III. Jak założyć konto?

1. Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta. Konto prowadzone jest na platformie WebtoLearn.
2. Żeby założyć konto, należy wejść na stronę https://radca-prawny-kinga-konopelko.elms.pl/rejestracja.html, podać adres e-mail, podać nazwę użytkownika oraz ustawić indywidualne hasło.
3. Po zaakceptowaniu regulaminu, Użytkownik może się zalogować przy wykorzystaniu nazwy użytkownika oraz hasła ustanowionego podczas rejestracji.
4. Rejestracja jest konieczna do korzystania z produktów w postaci kursów on-line.
5. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu umożliwiającego Użytkownikowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia np. historii zamówień już zrealizowanych.
6. Użytkownik może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania. Użytkownik wysyła do Sprzedawcy w tym celu e-mailem oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Analogiczne zastosowanie ma to do rozwiązania umowy przez Sprzedawcę.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

1. W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin dostawy produktu, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty.
2. Zakupiony przez Użytkownika produkt będzie dostępny do ściągnięcia bezpośrednio ze strony zakupu, a także wysłana zostanie wiadomość e-mail do Użytkownika z linkiem, pod którym można ściągnąć/uzyskać dostęp do zakupionego produktu.
3. Materiały kursowe będą dostępne od razu w panelu kursu. Jeżeli Użytkownik nie może uruchomić pliku udostępnianego w ramach Kursu, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. Po zakończeniu kursu materiały będą dostępne przez rok od dnia rozpoczęcia kursu.
4. W przypadku zakupu produktu uwzględniającego konsultacje on-line, konsultacje zostaną przeprowadzone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Użytkownikiem lub zgodnie z harmonogramem.
5. W przypadku umów zawartych na czas określony (abonament/subskrypcje), umowa obowiązuje do dnia wskazanego w zamówieniu.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

V. Odstąpienie od umowy

1. Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów oraz przedsiębiorców na prawach konsumenta.      

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

2. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

1) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
2) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia od umowy.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

3. W sytuacji gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W przypadku kursu “Jak w 3 krokach zaczać legalnie sprzedaż on-line” – Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 90 dni od dnia zawarcia umowy.

4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.  

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

VI. Zasady wnoszenia reklamacji

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.
2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.
3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.
4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
5. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

VII. Warunki techniczne

1. W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.
3. Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF*, doc*, mp3*, mp4*, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.
4. W przypadku zakupu konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).
5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

VIII. Postanowienia końcowe

1. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
2. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

  • stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  • wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.
  • powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo
  • skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami  http://ec.europa.eu/consumers/odr

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

4. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W przypadku kursu “Jak w 3 krokach zacząć legalnie sprzedaż on-line” termin ten wynosi 90 dni.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko ul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław lub kancelaria@kingakonopelko.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”

[/et_pb_text][et_pb_text _builder_version=”4.6.3″]

Załącznik nr 2 do Regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

     Adresat:  Kancelaria radcy prawnego Kinga Konopelko  ul. Sezamkowa 28/3, 52-317 Wrocław lub kancelaria@kingakonopelko.pl

    Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*… następujących rzeczy*… /o świadczenie następującej usługi z dnia*… polegającej na*…..  

     Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

     Data …………………………………………………

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]