SUBWENCJE DLA FIRM – TARCZA FINANSOWA

 NOWE ROZWIĄZANIE DLA FIRM – SUBWENCJE

Temat rozwiązań, jakie zostały zaproponowane w ramach tarczy antykryzysowej pozostaje nadal mocno aktualny. W dzisiejszym wpisie, omówimy temat subwencji dla firm, ale zachęcam Cię też do zapoznania się z innymi możliwości.

Jeśli nie sprawdzałeś jeszcze, czy możesz skorzystać ze świadczeń postojowych, zwolnień z ZUS, zajrzyj tu:

Jeśli chcesz przeczytać więcej o tzw. bezzwrotnej pożyczce do 5000 zł, zajrzyj tu:

Artykuł, podobnie jak poprzednie w tej serii, ma formę pytań i odpowiedzi, żeby łatwiej było zapoznać się z tym tematem.

Do współpracy przy artykule zaprosiłam Rafała Czerkawskiego – Prezesa Spółki Ceres Holding i właściciela marki Doradcy 365– zrzeszającej grupę firm specjalizujących się w doradztwie i pozyskiwaniu funduszy i subwencji dla przedsiębiorstw, który odpowie na najczęściej zadawane pytania dot. subwencji.

W przypadku gdy pojawią się dodatkowe pytania, Czytelnicy bloga mogą skorzystać z indywidualnej konsultacji dot. subwencji dla firm udzielanej przez Doradcy 365. Przy kontakcie z firmą doradczą, prosimy o powołanie się na to, że są Państwo Czytelnikami bloga. [Dane do kontaktu: biuro@doradcy365.pl lub tel. 500 181 151]

Czy znane są już najważniejsze warunki i zasady udzielania nowych subwencji dla firm dotkniętych skutkami COVID-19 czy to prawda?

Tak, program pomocy dla przedsiębiorców zwany Tarczą Finansową został już ogłoszony i trwają obecnie intensywne prace, aby już w ostatnim tygodniu kwietnia br. można było składać wnioski w przypadku firm mikro i MŚP (w przypadku dużych firm już można składać wstępne aplikacje). Aktualnie trwa notyfikacja tej pomocy w Komisji Europejskiej.

Wiadomo , że zainteresowanie na pewno będzie bardzo duże i jest wysoce prawdopodobne, że środków nie wystarczy dla wszystkich zainteresowanych, pomimo że do dyspozycji dla MŚP jest 75 miliardów złotych.

Z całą pewnością te firmy, które złożą wnioski jako pierwsze będą mogły liczyć na szybsze ich rozpatrzenie i będzie to kryterium decydujące (taką informację uzyskaliśmy w Polskim Funduszu Rozwoju – dysponencie tej pomocy). Wszystko odbywa się w ramach tzw. Tarczy Finansowej.

Czym jest Tarcza Finansowa PFR?

Tarcza Finansowa PFR to specjalny instrument mający na celu pomoc mikro, małym i średnim oraz dużym firmom, które ucierpiały w wyniku epidemii COVID-19. W szczególności celem programu jest ochrona miejsc pracy.

Czy wiemy już jak szybko będą rozpatrywane wnioski o udzielenie tego wsparcia w formie subwencji?

Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane bardzo szybko – w ciągu zaledwie kilku dni roboczych, dlatego już teraz należy skompletować wszystkie potrzebne informacje i dokumenty.

Co może zyskać przedsiębiorca, który wystąpi o subwencję?

Przede wszystkim natychmiastowe wsparcie finansowe – przelew środków na konto firmy umożliwiające kontynuację działalności gospodarczej. Środki te są bezzwrotne do 75% subwencji pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla mikro firm?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikro firm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji. Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikro przedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Przykład 1.

Jeśli zatrudniałeś 3 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do marca 2019 wyniósł 55% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 72 000 złotych, z tego 54 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Przykład 2.

Jeśli zatrudniałeś 5 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do lutego 2020 wyniósł 26% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 60 000 złotych, z tego 45 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Przykład 3.

Jeśli zatrudniałeś 7 pracowników (nie wliczając Ciebie) i spadek przychodów w miesiącu marcu 2020 w stosunku do marca 2019 wyniósł 78% wówczas przysługuje ci pomoc Państwa w wysokości 252 000 złotych, z tego 189 000 złotych będzie mogło być umorzone.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników PFR zakłada, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikro firmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego dla małych i średnich firm?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Jak to wygląda na przykładach?

Przykład 1.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w marcu 2020 wyniosły 2 mln złotych a w marcu 2019 wynosiły 3,5 mln złotych. Wówczas zmniejszenie Twoich przychodów wyniosło 1,5 mln złotych czyli nastąpił spadek o 42,8%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 4% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 42 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości 1,68 mln złotych.

Przykład 2.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w lutym 2020 wyniosły 0,5 mln złotych a w styczniu 2020 wynosiły 1,8 mln złotych. Wówczas zmniejszenie Twoich przychodów wyniosło 1,3 mln złotych czyli nastąpił spadek o 72,2%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 6% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 21 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości 1,26 mln złotych.

Przykład 3.

Jeśli Twoje miesięczne przychody ze sprzedaży w marcu 2020 wyniosły 2,5 mln złotych a w marcu 2019 wynosiły 11 mln złotych. Wówczas spadek Twoich przychodów wyniósł 8,5 mln złotych czyli nastąpił spadek o 77,3%. Przysługuje Ci subwencja wyliczana jako 8% Twoich rocznych przychodów. Przyjmując założenie, że Twoje roczne przychody w 2019 roku wyniosły 132 mln złotych, możesz otrzymać od Państwa subwencje w wysokości nie większej niż 3,5 mln złotych. (co odpowiada najwyższej możliwej pomocy w ramach limitu de minimis wynoszącego obecnie 800 tys euro.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

Dla kogo jest ta pomoc i jakie podstawowe warunki trzeba spełnić?

Dla mikro firmy – czyli przedsiębiorcy, który zatrudnia  co najmniej 1 pracownika z wyłączeniem właściciela oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

Dla firmy MŚP –  czyli przedsiębiorcy, który zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro

Jakie warunki musi spełniać firma?

Warunki jakie muszą być spełnione, aby dany przedsiębiorca kwalifikował się do pomocy to:

 • spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);
 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.
 • Beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.
 • Przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.
 • Przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

Jakie są warunki finansowania?

Środki mają być przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • dopuszczalna spłata kredytów: możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki
 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi: zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa
 • zwrot: na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

 Jakie są warunki umorzenia subwencji w przypadku mikro firm?

Otrzymana przez mikro przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Jakie są warunki umorzenia subwencji w przypadku MŚP?

Otrzymana przez mikro przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotna pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia
 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Jakie są warunki zwrotu pomocy finansowej w przypadku mikro firm?

Otrzymana przez Mikro firmę subwencja finansowa podlega zwrotowi na następujących zasadach:

 1. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikro firmę w trakcie 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji – w kwocie stanowiącej 100% wartości subwencji finansowej;
 2. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez Mikro firmę przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji, subwencja finansowa podlega zwrotowi:
  a) w kwocie stanowiącej 25% wartości subwencji bezwarunkowo; oraz
  b) w przypadku utrzymania średniej liczby Pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. lub wobec analogicznego okresu roku poprzedniego na poziomie:
  I. wyższym niż 100% – w wysokości dodatkowo 0% wartości subwencji;
  II. od 50% do 100% – w wysokości dodatkowo od 0% do 50% subwencji – proporcjonalnie do skali redukcji zatrudnienia

iii. niższym niż 50% – w wysokości dodatkowo 50% wartości subwencji.
Łącznie więc przedsiębiorca, który utrzymał co najmniej 100% poziomu zatrudnienia może zachować (brak obowiązku zwrotu) 75% całkowitej wartości subwencji, w przypadku spadku zatrudnienia o więcej niż 50%, brak obowiązku zwrotu subwencji dotyczy 25% jej wartości.

Powyższe warunki podlegają badaniu na koniec 12 miesiąca kalendarzowego, licząc od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego po dniu udzielenia subwencji finansowej.
Szczegółowe zasady zwrotu subwencji określi Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych.

Jakie są warunki spłaty otrzymanej pomocy w przypadku mikro firm?

Kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi (przy spełnieniu założeń programu będzie to 25% udzielonej pomocy), jest spłacana w 24 równych (nieoprocentowanych) miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Jak to wygląda na przykładach w przypadku mikro firmy?

Jakie są warunki spłaty otrzymanej pomocy w przypadku MŚP?

Podobnie jak w przypadku firm mikro, kwota subwencji finansowej, która podlega zwrotowi (przy spełnieniu założeń programu będzie to 25% udzielonej pomocy), jest spłacana w 24 równych (nieoprocentowanych) miesięcznych ratach, rozpoczynając od 13 miesiąca kalendarzowego przypadającego po dacie wypłaty subwencji.

Jak to wygląda na przykładach w przypadku MŚP?

 

 Jaki jest harmonogram programu Tarcza Finansowa PFR?

 1. OGŁOSZENIE PROGRAMU – już nastąpiło
 2. NOTYFIKACJA KOMISJI EUROPEJSKIEJ – jest w trakcie
 3. SKŁADANIE WNIOSKÓW – oczekujemy na termin (wstępna data pod koniec kwietnia 2020, być może już najbliższy poniedziałek czyli 27.04.2020)

Jak będzie wyglądało składanie wniosków w praktyce?

Program ”Tarcza Finansowa PFR” będzie obsługiwany za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej wybranych banków, których listę PFR opublikuje niebawem.  Proces będzie wysoce zautomatyzowany i bazujący na danych zgromadzonych o przedsiębiorcy np. w ZUS, Urzędzie Skarbowym czy KRS (lub CEIDG).

Jako firma doradcza pomagacie w uzyskiwaniu środków z pomocy publicznej. Jakie wskazówki może Pan udzielić Czytelnikom mojego bloga, którzy planują skorzystać z subwencji?

Wnioski o pomoc mają być rozpatrywane bardzo szybko – w ciągu zaledwie kilku dni roboczych, dlatego już teraz zalecamy rozpoczęcie przygotowań w tym zakresie.

Mogę powiedzieć jak to wygląda w naszym przypadku. Pomimo, że program oficjalnie jeszcze nie ruszył już teraz przygotowujemy swoim Klientom dokumenty, kompletujemy i weryfikujemy  poprawność danych w różnych systemach. Przygotowujemy też z naszymi klientami potrzebne informacje (posiadamy m.in przykładowe wzory wniosków i kontakt do specjalistów), aby nasi Klienci byli jednymi pierwszych, którzy skorzystają z tej formy pomocy. Wskazujemy Klientom te informacje i dane, które musza zgromadzić  aby na etapie kontroli programu i ubiegania się  umorzenie subwencji uniknęli problemów. Przyjmujemy jeszcze zapisy od zainteresowanych firm.

Jeśli więc firma chce skorzystać z subwencji, najlepiej byłoby gdyby już teraz mocno zainteresowała się tym tematem . Przede wszystkim sprawdziła czy spełnia warunki. Należy też sprawdzić aktualność i poprawność danych, które będą zgłaszane do Instytucji, żeby w chwili gdy ruszy nabór, “wszystko było już gotowe” i wymagało tylko oficjalnego złożenia dokumentów.

Czy wniosek o subwencje można złożyć samodzielnie czy warto skorzystać z pomocy zewnętrznej?

Oczywiście, nie ma żadnego obowiązku korzystania z zewnętrznego wsparcia. Znam wiele firm, które samodzielnie zajmują się wszelkimi formalnościami, które wiążą się z tarczą antykryzysową czy w ogóle, które samodzielnie zajmują się uzyskiwaniem dla siebie wsparcia z tzw. pomocy publicznej.

W przypadku jednak osób, które nie miały doświadczenia rozliczania środków z tzw. pomocy publicznej lub które nie dysponują zasobami czy czasem, żeby zająć się formalnościami związanymi z tym rozwiązaniem, zalecamy jednak skorzystanie ze wsparcia zewnętrznego. Wynika to z tego, że naprawdę warto w pełni wykorzystać możliwości jakie daje tarcza finansowa, nie narażając się na ryzyko zwrotu środków lub odmowy ich wypłaty z powodu niedopełnienia formalności (zarówno na etapie składania, jak i później na etapie rozliczania).

Wiemy, że wiele osób obawia się, że nie uzyska środków z subwencji, a będzie musiało zapłacić za pomoc firmom zewnętrznym.

Żeby takie obawy nie blokowały firm, które nie wiedzą jak złożyć wnioski, stosujemy zasadę “wynagrodzenie za sukces”, czyli wynagrodzenie za pomoc przy uzyskaniu środków uzyskujemy tylko w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku i wypłaty środków dla firmy.

Dziękuję za udzielenie odpowiedzi na pytania zadane przez Czytelników bloga. Proszę jeszcze tylko powiedzieć, gdzie można uzyskać więcej informacji na temat subwencji?

Pani Mecenas, dziękuję za zaproszenie.

Co do tego, gdzie można znaleźć więcej informacji, to pozą stroną samego programu Tarczy Finansowej, zapraszamy także na naszą stronę www.SubwencjeDlaFirm.pl .

Zdajemy sobie sprawę, że w tym czasie może być utrudnione uzyskanie informacji bezpośrednio z Instytucji odpowiedzialnej za ten program, dlatego też do Państwa dyspozycji są również nasi doświadczeni konsultanci dyżurujący pod wskazanymi nr telefonów.

Tel. 500 181 151

Tel. 695 264 400

Możliwy jest także kontakt e-mailowy pod adresem biuro@doradcy365.pl

Konsultacja telefoniczna/e-mailowa jest nieodpłatna.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji, prosimy o powołanie się na blog Pani Mecenas www.kingakonopelko.pl przy kontakcie z nami.

INNE ARTYKUŁY, KTÓRE MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ