UMOWA ZLECENIE 2022 R. WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ.

umowa zlecenie 2022 r.

Masz pytania dotyczące umowy zlecenie? Zastanawiasz się co powinna zawierać umowa zlecenie w 2022 roku? Potrzebujesz wzoru umowy zgodnego z aktualnymi przepisami?

Zebrałam najczęściej zadawane pytania dotyczące umowy zlecenie.

Przeczytaj i poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Co to znaczy umowa zlecenie?

W przepisach znajdziemy nazwę „zlecenie” lub „umowa zlecenia”. Potocznie jednak używa się sformułowania „umowa zlecenie”.

Jak można przeczytać w literaturze czy orzeczeniach sądów, umowa zlecenia, jest umową starannego działania, w której w pierwszej kolejności ważne jest zaangażowanie współpracownika i jego profesjonalizm.

Umowa zlecenie 2022 – przepisy kodeksu cywilnego

Przepisy dotyczące umowy zlecenia, znajdziemy w kodeksie pracy. Zgodnie z nim:

Art. 734. § 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

WAŻNE:

 1. strony umowy: przyjmujący zlecenie i dający zlecenie, których nazywamy zleceniobiorcą i zleceniodawcą,
 2. przedmiot umowy: zobowiązanie zleceniobiorcy do dokonania określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy.

Umowa zlecenia to umowa uregulowana w kodeksie cywilnym w której jedna strona dokonuje określonej czynności dla drugiej strony na warunkach i w terminie określonym w tej umowie.

Ile jest na rękę w 2022 na umowę zlecenie

Zawierając umowę zlecenia, strony oprócz warunków jej wykonania, określają także wysokość wynagrodzenia.

Wiesz zapewne, że w przypadku umowy o pracę, minimalne wynagrodzenie jest określone przez prawo. Czy tak jest także w przypadku zlecenia? Tak, a jego wysokość jest uzależniona od wynagrodzenia minimalnego ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

W związku z tym, że minimalne wynagrodzenie w 2022 roku wynosi 3010 zł brutto, wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu będzie wynosiła 19,70 zł brutto. Netto, czyli „na rękę” jest to 13,91zł.

Co jest lepsze: umowa o pracę czy umowa zlecenie?

Idąc dalej – im bardziej poznajesz umowę zlecenie, tym bardziej zaczynasz się zastanawiać, czym różni się od umowy o pracę i która z tych umów jest korzystniejsza?

Odpowiem po prawniczemu – to zależy 😊

Zależy od tego, w jakie prawa i przywileje chcesz wyposażyć swojego współpracownika. Musisz wiedzieć, że umowa zlecenia nie gwarantuje np. urlopu wypoczynkowego.

Z drugiej strony – Ty jako zleceniodawca masz ograniczone prawo do kontroli nad zleceniobiorcą, gdyż wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem to cecha charakterystyczna dla stosunku pracy.

Odpowiedź na postawione pytanie będzie uzależnione od rodzaju zlecenia i celu zawarcia współpracy.

Co może być przedmiotem umowy zlecenie?

Przedmiotem umowy zlecenia mogą być czynności wymagające starannego działania zleceniobiorcy. To oznacza, że jest odpowiedzialny za jej rzetelne wykonanie. W związku z tym przedmiotem umowy zlecenia może być każda czynności, której wykonanie będzie wymagało od zleceniobiorcy spełnienia opisanych wcześniej warunków.

Czy umowa zlecenie w 2022 r. musi być podpisana?

Przepisy nie narzucają określonej formy zawarcia umowy zlecenie. W związku z tym może zostać zawarta nawet ustnie. Jeżeli jednak zawieramy ją na piśmie, to oczywiście musi zostać podpisana przez obie strony. Podpis może być własnoręczny jak i elektroniczny.

Ja zalecam zawarcie umowy zlecenia w formie pisemnej. Daje to gwarancję ochrony i bezpieczeństwa firmy.

Czy można podpisać umowę zlecenie z datą wsteczną?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy w pierwszej kolejności zastanowić się, kiedy tak naprawdę dochodzi do zawarcia umowy zlecenie.

Przepisy kodeksu cywilnego precyzją, że:

Art. 60. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Art. 61. § 1. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią.

Oznacza to, że gdy obie strony uzgodniły ze sobą warunki umowy, złożyły tym samym oświadczenie woli, które wywołuje skutki prawne w postaci zawarcia takiej umowy. W związku z tym umowa podpisana z datą wsteczną, czyli wcześniejszą niż zawarcie samej umowy, może zostać uznana za nieważną.

W jakim czasie trzeba podpisać umowę zlecenie w 2022 r.?

Przepisy nie określają terminu, w jakim należy podpisać umowę zlecenia. Jednak, jeśli zleceniobiorca musi być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych z tytułu tej umowy, zleceniodawca musi zgłosić go do ZUS w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń. Oznacza to, że umowa powinna zostać podpisana bez zbędnej zwłoki, w dniu jej zawarcia.

Jak udokumentować pracę na umowę zlecenie?

W odróżnieniu od umowy o pracę obowiązki dokumentacyjne wyglądają zupełnie inaczej w przypadku umowy zlecenia. Przede wszystkim zleceniobiorca, nie ma obowiązku przedkładać świadectw pracy czy szkolnych, celem wyliczenia stażu pracy, a co za tym idzie urlopu. Natomiast zleceniobiorca powinien wypełnić niezbędne formularze celem zgłoszenia do ZUS.

W czasie trwania umowy zlecenia można dokumentować jej przebieg w sposób uzgodniony przez strony. Na przykład zleceniobiorca może składać raport z danego okresu, czy efekty wykonanych zleceń wysyłać elektronicznie. Również forma rozliczeń pomiędzy stronami powinna być dokonywania w formie dokumentowej – np. rachunku wysyłanym elektronicznie.

Zleceniodawca nie ma także obowiązku wystawienia świadectwa pracy. Może natomiast wystawić zaświadczenie potwierdzające współpracę ze zleceniobiorcą.

Czy na umowie zlecenie urlop jest płatny?

Co do zasady, nie ma możliwości udzielenia płatnego urlopu dla zleceniobiorcy. Jest to przywilej zastrzeżony dla pracowników, zatrudnionych na postawie umowy o pracę. Natomiast można w umowie zlecenia dodać zapis, że zleceniobiorcy przysługują dni wolne w liczbie x w czasie trwania umowy. Mogą być zarówno płatne jak niepłatne.

Czy od umowy zlecenie płacimy składkę zdrowotną?

Umowa zlecenie generuje obowiązek opłacania składek: emerytalnych, rentowych i wypadkowych, a także składki zdrowotnej. Dobrowolna jest tylko składka chorobowa.

Jakie składki trzeba płacić od umowy zlecenie w 2022 r.?

Nawiązując do wcześniejszego pytania i udzielonej na nie odpowiedzi – obowiązkowe są składki emerytalne, rentowe i wypadkowe, a także składka zdrowotna. Dobrowolna jest tylko składka chorobowa. Jednakże należy podkreślić, że jeżeli zleceniobiorca ma kilka tytułów do ubezpieczeń (np. wykonuje kilka zleceń), obowiązki dotyczące opłacania składek mogą różnić się w zależności od rodzaju tego tytułu i wysokości wynagrodzenia.

Kto płaci składki od umowy zlecenie?

Zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych oraz ich opłacania dokonuje zleceniodawca.

Jak rozliczyć umowę zlecenie?

Umowę zlecenia powinno się rozliczać na podstawie rachunku, w którym powinny zostać ujęte wszystkie składki oraz podatek, a także wynagrodzenie netto i brutto. Dlatego zazwyczaj rachunek jest wystawiany przez zleceniodawcę, którego rozlicza biuro rachunkowe.

Należy także pamiętać, że umowa zlecenie generuje obowiązek rocznego rozliczenia w PIT-11.

Jak napisać umowę zlecenie? Co powinno być zawarte w umowie zlecenie?

Przede wszystkim umowa zlecenia powinna zostać sporządzona z zachowaniem niezbędnych elementów chroniących interesy zleceniodawcy. W związku, z czym powinna zawierać:

 • datę zawarcia,
 • oznaczenia stron umowy,
 • przedmiot umowy,
 • czas trwania,
 • termin wykonania zlecenia,
 • nakaz lub zakaz korzystania przez zleceniobiorcę ze wsparcia osób trzecich przy wykonywaniu umowy,
 • wysokość wynagrodzenia i sposób rozliczania,
 • informacje o przekazanych zleceniobiorcy narzędziach i materiałach,
 • postanowienia dotyczące poufności, zakazu konkurencji,
 • postanowienia dotyczące udzielonej licencji lub przekazania autorskich praw majątkowych, jeżeli w ramach umowy dochodzi do powstania utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • informacje o przetwarzaniu danych osobowych zleceniobiorcy,
 • podpisy stron.

W związku z ilością postanowień, na jakie należy zwrócić uwagę w zawieranej umowie, nie polecam gotowych wzorów internetowych z nieznanego źródła.

Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoja umowa zlecenie jest napisana zgodnie z aktualnymi wytycznymi, skorzystaj z przygotowanego przeze mnie wzoru umowy zlecenie. Wzór zawiera, komentarze i moje wskazówki.

Jakie dane są potrzebne do zawarcia umowy zlecenie?

Wskazanie danych jest uzależnione od tego czy zleceniodawca i zleceniobiorca to przedsiębiorcy, czy osoby fizyczne.

Zazwyczaj zleceniodawcą jest zawsze przedsiębiorca lub osoba prawna. Wówczas dane, jakie należy wskazać w umowie to:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • siedziba,
 • NIP, REGON lub KRS,
 • wskazanie osoby uprawnionej do reprezentacji.

Natomiast, jeżeli zleceniobiorcą (lub zleceniodawcą) jest osoba fizyczna, wymagane dane to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL czy numer dokumentu tożsamości.

Dane te są niezbędne nie tylko w celu zgłoszenia zleceniobiorcy do ZUS, ale także w sytuacji dochodzenia roszczeń.

UMOWA ZLECENIE 2022, PODSUMOWANIE

Pamiętaj, że umowa jest Twoim narzędziem. Powinna być zawarta w taki sposób, aby na wypadek wystąpienia „problemów”, mogła Ci pomóc. Umowa ma za zadanie chronić Ciebie i Twoją firmę. Dobry wzór umowy pozwoli Ci działać bezpiecznie i ze spokojem.

umowa zlecenie 2022 wzór