Jak uniknąć przedawnienia zaległości z faktur?

Czy wiesz, że 1 stycznia 2022 r. przedawnią się faktury wystawione w 2019 r.?

Po tym czasie odzyskanie pieniędzy od dłużników może być utrudnione lub niemożliwe.

Należności nie przepadną, jeśli przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną. Odzyskanie pieniędzy będzie możliwe, o ile przed końcem roku zawrą z dłużnikiem ugodę, w której uzna on roszczenie. W celu uniknięcia przedawnienia faktur w świetle powyższych zmian wystarczy zawrzeć ugodę z dłużnikiem, w którym uzna on roszczenie, ale czy ugoda to jedyna możliwość odzyskania należnych pieniędzy? Tego dowiesz się z tego artykułu.

         Jeśli jesteś przedsiębiorcą, to zapewne nie raz zastanawiałeś się, czy wystawiona faktura się przedawniła. W rzeczywistości sama faktura nie może się przedawnić. Nie oznacza to jednak, że już zawsze będziesz mógł skutecznie domagać się za nią zapłaty. Kluczowe w tym przypadku jest tzw. roszczenie – ono bowiem już może ulec przedawnieniu.

Pierwszym i podstawowym krokiem w dochodzeniu odzyskania należnych Ci pieniędzy jest podjęcie odpowiednich działań zanim upłynie termin przedawnienia.

Jakie to są działania? O tym mówi art. 123 Kodeksu cywilnego:

Art.  123.  [Przerwanie biegu terminu przedawnienia]

§  1. Bieg przedawnienia przerywa się:

  1. przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;
  3. przez wszczęcie mediacji.

1. Przerwanie biegu przedawnienia przed sądem, co możesz zrobić w ramach tego rozwiązania?

  1. Wnieść pozew o zapłatę – jest to czynność przerywająca przedawnienie.
  2. Złożyć w sądzie wniosek o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej.
  3. Złożyć pozew do sądu polubownego. Warunek! W umowie między stronami musi istnieć ważny zapis na sąd polubowny (czyli postanowienie, że spory rozstrzygnie sąd polubowny).
  4. Złożyć do sądu wniosku o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (czyli najczęściej wyrokowi sądu lub sądowemu nakazowi zapłaty) czy złożenie do komornika wniosku o wszczęcie egzekucji, ale w tym przypadku najpierw należy złożyć pozew o zapłatę

2. Co może być traktowane jako uznanie roszczenia?

  1. Umowa zawarta między dłużnikiem i wierzycielem, w której podane są informacje o długu (jego wysokości, z czego wynika) i oświadczenie dłużnika, że uznaje on swój dług.
  2. Ugoda, w której oprócz przyznania się dłużnika, że zalega on z zapłatą, strony idą na ustępstwa, np. dłużnik zobowiązuje się spłacić dług w ratach w zamian za umorzenie mu odsetek.
  3. Prośba o odroczenie terminu zapłaty, rozłożenie długu na raty, anulowanie części odsetek – to wszystko są działania, które potwierdzają, że dłużnik przyznaje, że zalega z zapłatą.

3. Co powoduje, że mediacja przerywa bieg terminu przedawnienia?

 Konieczna jest zgoda na mediację, chyba że strony zawarły umowę o mediację.

 Pamiętaj!

 W razie przerwania przedawnienia przez czynność przed sądem  albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone. Nowy termin można więc liczyć dopiero od zakończenia postępowania.


Konsultacje on-line z prawnikiem