BDO w gabinecie stomatologicznym – najważniejsze zasady

Od 1 stycznia 2020 roku gabinety lekarskie muszą mieć numer w rejestrze Bazy Danych o Odpadach. Numer ten jest niezbędny i konieczny do odbioru odpadów z gabinetu.


Opłata za wpis do Rejestru BDO

Jako podmiot, który zgłasza się do Rejestru tylko i wyłącznie z powodu wytwarzania odpadów jesteś zwolniony z opłaty. Natomiast, jeśli wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach bądź opakowania, opłata rejestrowa wynosi 100 zł (dla mikroprzedsiębiorców) i 300 zł (dla pozostałych przedsiębiorców).


Odpady w gabinecie stomatologicznym

  • chemikalia;
  • narzędzia chirurgiczne i zabiegowe ;
  • leki cytotoksyczne i cytostatyczne;
  • części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowania.

To tylko kilka przykładów odpadów wytwarzanych przez gabinety stomatologiczne.


Sprawozdanie BDO w gabinecie stomatologicznym

Tylko do 15 marca lekarze dentyści mają czas na złożenie sprawozdania o odpadach medycznych za poprzedni rok.

Sprawozdanie należy złożyć w systemie BDO samodzielnie lub za pośrednictwem pełnomocnika, który przygotuje w Państwa imieniu sprawozdanie do Urzędu Marszałkowskiego.


Ewidencjonowanie odpadów medycznych i karty przekazania odpadów w gabinecie stomatologicznym

Po rejestracji gabinetu stomatologicznego w BDO konieczna jest ewidencja odpadów w systemie BDO i przekazywanie odpadów w oparciu o karty przekazania odpadów. Ewidencję prowadzi się w oparciu o dwa dokumenty- kartę przekazania odpadów oraz kartę ewidencji odpadów.

Karta ewidencji zawiera wszystkie informacje związane z gospodarowaniem odpadu- od momentu jego wytworzenia po przekazanie odpowiedniemu podmiotowi do unieszkodliwienia bądź odzysku. Natomiast kartę przekazania odpadów sporządza gabinet stomatologiczny, który przekazuje wytworzone odpady odpowiedniemu podmiotowi.

Ponadto gabinet stomatologiczny będący wytwórcą odpadów ma prawo domagać się bezpłatnego wystawienia od podmiotu unieszkodliwiającego odpady medyczne stosownego potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów. Brak takiego dokumentu oznacza, że odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami ciąży na gabinecie stomatologicznym, nawet jeśli posiada on potwierdzenie przekazania w postaci kart przekazania odpadów.

Należy również wspomnieć, że wspomniane wyżej dokumenty są ściśle określonym wzorem, stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1973). Ich zmiana jest niedopuszczalna.


Uproszczona ewidencja odpadów w gabinecie stomatologicznym

Istnieje możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów w oparciu o samą Kartę przekazania odpadów.

Uprawnionymi do prowadzenia tzw. uproszczonej ewidencji odpadów są podmioty, które:

– wytwarzają odpady niebezpieczne do 100 kg rocznie;

– wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;

– transportują odpady, wykonując wyłącznie usługę transportu odpadów;

– władają powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celu nawożenia gleb

Prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia Cię z obowiązku przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów w terminie do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.


BDO – kary pieniężne

Za brak prowadzenia ewidencji odpadów, nieterminowe bądź niezgodne z rzeczywistością jej prowadzenie grozi kara aresztu lub grzywny od 500 zł do nawet 1 mln zł.

Wraz z decyzją o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej zostaje określony stosowny termin, nie krótszy niż 14 dni na złożenie sprawozdania. W przypadku braku przekazania sprawozdania, podmiot podlega karze grzywny.


Napis po lewej: Potrzebujesz pomocy w złożeniu sprawozdań i prowadzeniu ewidencji?
Po prawej zdjęcie prawniczki Kingi Konopelko

Kancelaria na co dzień pomaga w prowadzeniu spraw związanych z ochroną środowiska, m.in.:

– prowadzi bieżącą ewidencję odpadów,

– przygotowuje karty przekazania odpadów,

– przygotowuje sprawozdania roczne do BDO do Urzędu Marszałkowskiego.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zakresie sprawozdań BDO i prowadzania ewidencji, zapraszamy do kontaktu.