Jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022 ?

JAK ZAŁOŻYĆ AGENCJĘ PRACY TYMCZASOWEJ W 2022?

Zastanawiasz się, co trzeba zrobić, aby prowadzić agencję zatrudnienia? Chciałabyś dowiedzieć się jakie wymagania muszą spełniać agencje pośrednictwa pracy? Chcesz wiedzieć jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022 r.? W takim razie ten artykuł jest właśnie dla Ciebie! Zebrałam najczęściej pojawiające się pytania dotyczące pośrednictwa w zatrudnieniu. Sprawdź, co musisz wiedzieć, zanim zaplanujesz start takiego właśnie biznesu w 2022 r.

Czym różni się agencja pracy tymczasowej od agencji zatrudnienia? Agencja pracy tymczasowej a agencja pracy, różnice.

Na wstępie dobrze jest wyjaśnić podstawowe pojęcia. Z mojej praktyki wynika, że często je ze sobą mylimy lub po prostu nie odróżniamy. Przede wszystkim agencja pracy to firma pośrednicząca w pozyskiwaniu i zatrudnianiu pracowników. Zajmuje się prowadzeniem rekrutacji czy doradztwem związanym ze znalezieniem i zatrudnieniem pracownika.

Natomiast agencja pracy tymczasowej, jak sama nazwa wskazuje, zatrudnia pracowników tymczasowych i kieruje tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej. Praca wykonywana jest na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ile kosztuje założenie agencji pracy tymczasowej w 2022 r.?

Najważniejsze co powinieneś wiedzieć to, że działalność agencji pracy tymczasowej jest działalnością regulowaną. Oznacza to, że wymaga ona wpisania do rejestru agencji zatrudnienia celem uzyskania certyfikatu uprawniającego do prowadzenia tego typu działalności. Wpis jak i uzyskanie certyfikatu, podlegają opłacie – wynosi ona 200,00zł. Jest to więc jeden z kosztów związanych z założeniem agencji pracy tymczasowej. Pozostałe zależą od Ciebie i mogą dotyczyć np. reklamy czy zatrudnienia pracowników do wparcia w prowadzeniu Twojej agencji.

Na czym polega praca w agencji pracy tymczasowej?

Są to prace polegające na zatrudnianiu pracowników tymczasowych w oparciu o umowę o prace lub umowę cywilnoprawną do wykonywania pracy tymczasowej– na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Krótko mówiąc – agencja wyszukuje dla swojego klienta pracownika, którego zatrudnia celem wykonywania pracy tymczasowej.

Ile zarabia się w agencji pracy tymczasowej? Jak zarobić na pośrednictwie pracy? Ile można zarobić na pośrednictwie pracy? Czy agencja pracy to dobry interes?

Jest to uzależnione od zawartej umowy pomiędzy agencją pracy a firmą, która poszukuje pracownika. Wynagrodzenie jest zależne w głównej mierze od tego, ile ma zarabiać poszukiwany pracownik.

Na czym zarabia biuro pośrednictwa pracy?

Biuro pośrednictwa pracy jak sama nazwa wskazuje, zarabia na pośredniczeniu w znalezieniu i zatrudnieniu pracowników. Jej główny cel to pomoc w znalezieniu odpowiedniej pracy zgodnej z preferencjami i umiejętnościami kandydata na pracownika.

Jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022, jak zostać pośrednikiem pracy?

Nie trzeba posiadać żadnych specjalnych kwalifikacji. Niemniej jednak należy posiadać doświadczenie, znajomość rynku pracy oraz przepisów regulujących pośrednictwo pracy i prawo pracy.

Jak pozyskać klientów do agencji pracy tymczasowej?

W dzisiejszych czasach, kiedy masz do dyspozycji platformy społecznościowe czy narzędzia marketingowe, warto z nich skorzystać, aby dotrzeć do potencjalnych klientów czy zbudować bazę kontaktów. Jednakże, należy pamiętać o przepisach dotyczących przede wszystkim ochrony danych osobowych czy regulujących świadczenie usług w sieci, aby robić to w pełni legalnie.

Za co odpowiada agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej odpowiada przede wszystkim za:

 1. zawarcie z pracownikiem tymczasowym odpowiedniej umowy;
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia;
 3. przestrzeganie limitów dotyczących okresu zatrudnienia pracownika tymczasowego;
 4. przekazanie pracownikowi tymczasowemu informacji umożliwiających mu bezpośredni kontakt z przedstawicielami agencji pracy tymczasowej, dotyczących adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu oraz adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego, kiedy możliwy jest taki kontakt. Informacje przekazuje się w postaci papierowej lub elektronicznej;
 5. prawidłowe naliczanie i terminowe wypłacanie pracownikowi wynagrodzenia;
 6. naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej – na zasadach i w granicach obowiązujących pracownika zgodnie z przepisami o odpowiedzialności materialnej pracowników;
 7. naprawiać szkody wyrządzone pracodawcy użytkownikowi przez pracownika tymczasowego przy wykonywaniu pracy tymczasowej – na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy.

Kto płaci agencji pracy tymczasowej?

Wynagrodzenie agencji pracy tymczasowej pokrywa klient, a więc firma na rzecz której agencja wyszukuje i zatrudnia pracownika.

Jak zgłosić agencje pracy tymczasowej? Jak zarejestrować agencję pracy? Jak uzyskać status agencji pracy tymczasowej? Czy prowadzenie agencji pracy tymczasowej wymaga posiadania licencji?

Należy zostać wpisanym do rejestru agencji zatrudnienia przed rozpoczęciem działalności. Wniosek składa się do wojewódzkiego urzędu pracy lub urzędu marszałkowskiego – wybór należy do Ciebie. Do rejestru wpisze Cię marszałek województwa.

Co znaczy KrAZ?

Jest to Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia. Zawiera informacje o agencjach zatrudnienia. Uzyskanie wpisu do rejestru jest warunkiem prowadzenia działalności przez agencje zatrudnienia w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej – PRZEJDŹ NA STRONĘ GOV.

Jak wypełnić KrAZ? Jak uzyskać wpis do KrAZ?

Jak można przeczytać na stronie Systemu Teleinformatycznego Obsługi Rejestrów PSZ:

Wniosek powinien zawierać następujące dane:

oznaczenie podmiotu ubiegającego się o wpis do rejestru,

adres zamieszkania lub siedziby podmiotu oraz adresy lokali, w których będą świadczone usługi, wraz z nazwą gminy, powiatu i województwa oraz numerem telefonu,

oznaczenie formy prawnej prowadzonej działalności,

określenie rodzaju świadczonych usług:

– pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego

lub

– pracy tymczasowej,

numer identyfikacji podatkowej NIP – o ile podmiot posiada taki numer,

numer wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku przedsiębiorcy, o ile podmiot posiada taki numer,

adres poczty elektronicznej, o ile podmiot taki adres posiada.

Do wniosku należy dołączyć właściwe oświadczenie.

Potwierdzenia dokonania wpisu dokonuje marszałek województwa poprzez wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, uprawniającego do świadczenia usług pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub certyfikatu uprawniającego do świadczenia pracy tymczasowej. Wydanie poszczególnego certyfikatu podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Jak założyć agencję pracy tymczowej w 2022 – kto może być agencją pracy tymczasowej?

Strona rządowa, LINK , informuje, że agencją pracy tymczasowej mogą być:

Przedsiębiorcy – którzy chcą prowadzić agencję zatrudnienia.

Podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej – jeśli chcą wykonywać usługi związane z pośrednictwem pracy, doradztwem personalnym i poradnictwem zawodowym.

Mogą to być: jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne i zawodowe. Inne organizacje mogą świadczyć takie usługi po wpisie, ale muszą mieć je wymienione jako swój cel statutowy.

Jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022 czyli jak działa zatrudnienie przez agencję pracy?

Agencja pracy zatrudniając pracownika, oddelegowuje go do pracy u pracodawcy użytkownika. Poza tym agencja pracy jest odpowiedzialna także za sprawy formalne związane z zatrudnieniem. Pracodawca użytkownik powierza natomiast pracownikowi zadania i kontroluje ich wykonanie.

Jak zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego zgodnie z przepisami można zatrudnić na postawie umowy o prace lub umowy cywilnoprawnej.

Kto jest pracodawcą dla pracownika tymczasowego?

Pracodawcą jest agencja pracy tymczasowej, która zatrudnia pracownika i kieruje do pracy u pracodawcy – użytkownika, o którym mowa w dalszej części artykułu.

Kto zawiera umowę o pracę z pracownikiem tymczasowym?

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Czy agencja pracy tymczasowej może być pracodawcą użytkownikiem?

Zgodnie z przepisami określenie pracodawca użytkownik, oznacza pracodawcę lub podmiot niebędący pracodawcą w rozumieniu kodeksu pracy wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie. W związku z tym agencja pracy tymczasowej nie może być pracodawcą użytkownikiem.

Kto płaci ZUS za pracownika tymczasowego?

Nawiązując do powyższego pytania – skoro agencja pracy zatrudnia pracownika i jest jednocześnie pracodawcą, to także jest płatnikiem składek i opłaca składki ZUS za pracownika tymczasowego.

Co to są umowy kodeksowe?

Umowy, których charakterystykę, warunki i normy określają przepisy ustaw.

Co powinna zawierać umowa o pracę tymczasową? Co to znaczy umowa o pracę tymczasową?

Umowa o pracę tymczasową oznacza umowę o pracę na czas określony. Zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Art. 13. 1. Umowa o pracę zawarta między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym powinna określać strony umowy i datę zawarcia umowy oraz wskazywać pracodawcę użytkownika i ustalony okres wykonywania na jego rzecz pracy tymczasowej, a także warunki zatrudnienia pracownika tymczasowego w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika, w szczególności:

1) warunki wskazane w art. 9 ust. 1 pkt 1, 4 i 5 (rodzaj pracy, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, wymiar czasu pracy pracownika tymczasowego, miejsce wykonywania pracy tymczasowej);

2) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego wynagrodzenia

przez agencję pracy tymczasowej.

2. W umowie o pracę strony mogą przewidzieć możliwość wcześniejszego rozwiązania tej umowy przez każdą ze stron:

1) za trzydniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na okres

nieprzekraczający 2 tygodni;

2) za jednotygodniowym wypowiedzeniem, gdy umowa o pracę została zawarta na

okres dłuższy niż 2 tygodnie.

Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownika tymczasowego? Czy agencja zatrudnienia płaci za chorobowe?

Kwestia ta została poruszona w odpowiedzi na interpelację nr 16978 w sprawie zasiłków chorobowych pracowników tymczasowych – odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Warszawa, 19-01-2021:

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa do pracowników tymczasowych stosuje się ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru zasiłków przewidziane dla pracowników, uregulowane w rozdziale 8 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 870 ze zm.). Ze względu na specyfikę pracy tymczasowej przyjęto jedynie odmienne zasady uzupełniania wynagrodzenia oraz ustalania podstawy wymiaru świadczeń. W przypadku, gdy pracownik tymczasowy nie wykonywał pracy u danego pracodawcy – użytkownika przez pełen miesiąc – gdyż zachorował w pierwszym miesiącu pracy, a okres na jaki została zawarta umowa o pracę nie przekraczał 1 miesiąca kalendarzowego – to ze względu na specyfikę pracy w agencji pracy tymczasowej nie ma miejsca uzupełnianie wynagrodzenia do pełnego, jakie pracownik otrzymałby, gdyby pracował cały miesiąc kalendarzowy. W tym przypadku wynagrodzenie uzupełniane jest do okresu, na który została zawarta umowa u ostatniego pracodawcy – użytkownika, z tytułu której powstało prawo do zasiłku.

Zasada ta ma odpowiednie zastosowanie, jeżeli pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym. W takim przypadku podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodzenie za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, po uzupełnieniu do kwoty, którą pracownik otrzymałby za dni trwania umowy w tym miesiącu.

Zasady uwzględniające szczególny charakter zatrudnienia pracowników tymczasowych obowiązują od wielu lat. Praca tymczasowa jest elastyczną formą zatrudnienia o doraźnym charakterze. Umowy o pracę zawierane są z agencją pracy tymczasowej, a praca jest świadczona na rzecz pracodawców – użytkowników. Umowy o pracę tymczasową zazwyczaj zawierane są na krótkie okresy, często nie obejmujące pełnego miesiąca kalendarzowego. Stąd też wynika potrzeba stosowania zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłków dla tych pracowników odpowiednio do specyfiki ich zatrudnienia. Dotyczy to także uzupełniania wynagrodzenia uwzględnianego w podstawie wymiaru zasiłków, bowiem nie może mieć miejsca uzupełnianie wynagrodzenia do wynagrodzenia jakie pracownik otrzymałby, gdyby pracował cały miesiąc kalendarzowy, jeżeli umowa o pracę tymczasową obejmuje okres krótszy.

Czy praca tymczasowa liczy się do emerytury? Czy umowa o pracę tymczasową wlicza się do stażu urlopowego?

Tak, okres zatrudnienia na umowę o pracę tymczasową zostaje uwzględniony przy ustalaniu wysokości emerytury lub renty i jest wliczany do stażu pracy i uprawnień urlopowych.

Jak długo można pracować przez agencję pracy?

Zgodnie z przepisami agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy.

Jak liczyć 18 miesięcy pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej może skierować danego pracownika    tymczasowego do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy – oznacza to, że w ciągu trzech lat, których bieg rozpoczyna się od pierwszego dnia zatrudnienia, pracownik może przepracować maksymalnie 18 miesięcy u jednego pracodawcy użytkownika.

Jak liczyć 36 miesięcy pracy tymczasowej?

Okres maksymalnego zatrudnienia jest liczony od pierwszego dnia zatrudnienia pracownika u pracodawcy użytkownika.

Czy pracownik tymczasowy ma prawo do urlopu na żądanie?

Tak, zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych:

Urlopu wypoczynkowego udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W przypadku określonym w art. 10 ust. 2 do pracownika tymczasowego stosuje się przepisy art. 1672 Kodeksu pracy.

Powyższe oznacza, że jeżeli pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie, jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy.

Czy agencją pracy tymczasowej może zatrudniać na umowę zlecenia?

Tak, przepisy wyraźnie wskazują, że agencja pracy tymczasowej zatrudnia pracowników tymczasowych na podstawie umowy o pracę na czas określony lub umowy prawa cywilnego, do której zaliczamy m.in. umowę zlecenia.

Jak założyć agencje pracy tymczasowej w 2022 r., agencja pracy dla opiekunek?

Decydując się na założenie agencji pracy dla opiekunek, poza formalnościami prawnymi i wymaganiami dotyczącymi rejestracji agencji we wspomnianym we wcześniejszym pytaniu rejestrze, należy także ustalić:

 1. formę i wysokość wynagrodzenia agencji,
 2. obszar, na którym będzie działać agencja i weryfikacja dodatkowych wymagań z tym związanych (o ile zaistnieją),
 3. czy agencja będzie zapewniać opiekunkom zakwaterowanie,
 4. w jaki sposób agencja będzie weryfikować pracodawcę użytkownika   

To wszystko warto ustalić wcześniej na etapie tworzenia strategii czy też biznesplanu.

Jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022- jak założyć agencje pośrednictwa pracy dla Ukraińców?

Tak jak w odpowiedzi na pytanie powyższe- ” Jak założyć agencję pracy tymczaosowej w 2022 ? ” – przed rozpoczęciem działalności jako agencja pośrednictwa pracy dla Ukraińców, należy przede wszystkim:

 1. spełnić wymagania prawne i rejestracyjne,
 2. zweryfikować wymagania potencjalnych klientów i rynek pracy – jakie umiejętności są pożądane? Czy kandydat powinien znać język polski?
 3. zweryfikować aktualne wymagania prawne dotyczące legalizacji pobytu, powierzenia pracy obywatelom Ukrainy czy przedłużania dalszego pobytu i pracy,
 4. podjąć decyzję dotyczącą ewentualnej pomocy w znalezieniu zakwaterowania dla pracowników z Ukrainy.

To wstępne wymagania, których spełnienie pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy jesteś przygotowany na założenie agencji pośrednictwa pracy dla obywateli Ukrainy. 

Czy już wiesz jak założyć agencję pracy tymczasowej w 2022 ? Jeśli masz dodatkowe pytania, wątpliwości, których nie rozwiał artykuł, zapraszam do kontaktu.