Umowa licencyjna – co warto o niej wiedzieć?

umowa licencyjna

Co warto wiedzieć o umowie licencyjnej?

Ostatnio pisałam Ci o umowie o przeniesieniu praw autorskich (KLIKNIJ TUTAJ)

Dziś omówimy sobie inny rodzaj umowy, czyli umowę licencyjną.

Umowa licencyjna różni się trochę od umowy o przeniesieniu praw autorskich, jednak pewne elementy pozostają w obu umowach takie same.

W tym artykule postaram się odpowiedzieć Ci na najczęściej zadawane pytania o umowę licencyjną.

 1. Czym jest umowa licencyjna?

Umowa licencyjna jest umową uprawniającą do korzystania z utworu, jednak w odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich, prawa majątkowe pozostają przy twórcy. W umowie licencyjnej licencjobiorca może jedynie korzystać z praw określonych w umowie a licencjodawca nie traci praw autorskich do utworu.

Sporządzając umowę licencyjną to strony mają wpływ na to co znajdzie się w umowie, zgodnie z obowiązującą w prawie polskim zasadą swobody umów.

 1. Kim są strony umowy licencji?

Pamiętaj, że umowa powinna dokładnie określać, z kim zawierasz umowę.

W umowie licencyjnej stronami umowy są licencjodawca (właściciel danej własności intelektualnej lub podmiot uprawniony do udzielania licencji) oraz licencjobiorca (nabywca licencji, którym może być osoba fizyczna lub prawna). Pamiętaj, że ważne jest tu wpisanie daty, kiedy umowa będzie sporządzana oraz miejsce jej zawarcia (o ile umowa nie jest zawierana na odległość)

umowa licencyjna

JAKIE SĄ NAJWAŻNIEJSZE ELEMENTY UMOWY LICENCYJNEJ?

 1. Co jest przedmiotem licencji? Jak opisać przedmiot licencji?

Przedmiotem licencji na gruncie prawa autorskiego jest utwór (istniejący lub taki, który ma dopiero powstać).

Należałoby opisać utwór, z którego chcemy korzystać (lub który chcemy „oddać komuś” do korzystania). Im bardziej szczegółowo tym lepiej.

Jeśli np. przedmiotem licencji jest konkretny wzór np. tkaniny, można ten wzór dodać jako załącznik do umowy.

Utworem może być m.in. także:

 • logo firmy;
 • grafiki do social media;
 • brand;
 • artykuły na blog;
 • autorskie scenariusze zajęć;
 • materiały do książki;
 • materiały szkoleniowe;
 • wzory do wykorzystania np. na tkaninach;
 • zdjęcia;

 1. Na czym polega licencja wyłączna i licencja niewyłączna? Co wybrać?

Na podstawie art. 67 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyróżnia się dwa typy umów licencyjnych:

 • Licencję wyłączną – licencjodawca zobowiązuje się, że nie będzie udzielał licencji innym podmiotom na danym polu eksploatacji.

WSKAZÓWKA:

Jeśli jako licencjodawca zdecydujesz się na taki typ licencji pamiętaj, żeby w umowie dokładnie określić pola eksploatacji. Umowa licencji wyłącznej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.

 • Licencję niewyłączną – licencjodawca nie jest ograniczony udzieloną już licencją na danym polu eksploatacji, co znaczy, że może udzielić upoważnienia innym osobom do korzystania z utworu w tym samym zakresie.

Przykładem takiej licencji są zdjęcia stockowe, które mogą być wykorzystywane przez wiele osób w tym samym czasie.

Umowa licencji niewyłącznej może być zawarta w dowolnej formie , jednak dla celów dowodowych lepiej by była ona zawarta pisemnie.

 1. Czy licencjobiorca (osoba korzystająca z utworu) może udzielać dalszych sublicencji?

Warto wiedzieć (dotyczy to zarówno licencji wyłącznej jak i niewyłącznej), że jeśli w umowie nie wyrażono na to zgody, licencjobiorca (osoba korzystająca) nie może upoważnić innej osoby do korzystania z utworu w takim zakresie, na jaki została udzielona licencja – czyli nie może udzielić dalszej licencji (sublicencji).

 1. Czy należy opisać sposoby korzystania z utworu? Czym są pola eksploatacyjne?

Przy sporządzaniu umowy strony powinny dokładnie określić pola eksploatacyjne, czyli tzw. sposoby korzystania z utworu i zakres w jakim będzie obowiązywała licencja.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wskazuje dokładnego pojęcia pola eksploatacji utworu. W art. 17 istnieje zapis, który mówi o tym, że pełne prawo do korzystania z utworu ma autor – przysługują mu zarówno prawa osobiste, jak i majątkowe.

Przykładowymi polami eksploatacji utworu na podstawie art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych są:

 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 1. Czy za udzielenie licencji możesz otrzymać wynagrodzenie?

Oczywiście, że tak. Wysokość wynagrodzenia określają strony.

Artykuł 45 o prawie autorskim i prawach pokrewnych mówi o tym, że jeśli umowa nie wskazuje inaczej, twórcy należy się odrębne wynagrodzenie za korzystanie z utworu na każdym odrębnym polem eksploatacji.

Warto, żeby w umowie określona została wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego płatności. Wynagrodzenie może być jednorazowe lub okresowe, np. miesięczne.

W praktyce stosowane są różne modele wynagrodzenia.

Przykładowe modele:

– jednorazowa opłata za korzystanie z utworu płatna najczęściej przy zawarciu umowy

– opłaty roczne za korzystanie z utworu

– opłata prowizyjna liczona od przychodu uzyskanego np. ze sprzedaży produktów, w których stworzony wzór został wykorzystany;

– model mieszany, np. jednorazowa opłata oraz płatności prowizyjne w zależności od przychodu uzyskanego

Ww. art. 45 nie wskazuje wprost o nieodpłatności umowy, jednak jeżeli stronom zależy na tym, żeby udzielenie licencji było nieodpłatne, trzeba to wskazać w umowie.

umowa licencyjna
 1. Czy można wypowiedzieć umowę licencji?

Jeśli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony, można ją wypowiedzieć z rocznym terminem wypowiedzenia na koniec roku kalendarzowego.

W przypadku umów zawartych na czas oznaczony, wypowiada się w sposób określony w umowie.

 1. O czym należy pamiętać?

Jeśli w umowie nie postanowiono inaczej, licencja ogranicza się tylko do terytorium Polski i jest zawarta na okres 5 lat. Jeśli więc chcesz korzystać z utworu także poza Polską, w tym w internecie – zadbaj o to, żeby znalazły się postanowienia pozwalające na takie korzystanie.

Jeśli w umowie nie określono typu licencji (wyraźnie nie zaznaczono, że licencja ma charakter wyłączny), domniemywa się, że zawarto licencję niewyłączną. Umowa wygasa z upływem terminu, na który została zawarta. Strony mogą przewidzieć także możliwość wypowiedzenia umowy.

Odpowiedziałam Ci na 9 najczęstszych i najważniejszych pytań, które pojawiają się w sytuacji gdy planujesz udzielić komuś licencji lub gdy chcesz, żeby licencja została Ci udzielona.

Mam nadzieję, że te wskazówki przydadzą Ci się w konstruowaniu Twojej umowy.

Jeśli będziesz potrzebował pomocy przy sporządzeniu takiej umowy, zapraszam Cię do skorzystania z mojej oferty lub napisania bezpośrednio na mail kancelaria@kingakonopelko.pl

Indywidualna umowa od prawnika. Sprawdź. Po lewej zdjęcie Kingi Konopelko, prawnika przedsiębiorców.