Sprawozdanie roczne BDO – do kiedy musisz je złożyć?

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie BDO? Terminy BDO.

 • Roczne sprawozdanie o odpadach lub sprawozdanie za opakowania i produkty BDO za dany rok składane jest w roku następnym (np. za rok 2023 w 2024 r.)
 • Sprawozdania BDO składane są do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na:
  • siedzibę lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy – sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
  • miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów – sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami,
  • miejsce prowadzenia sklepu lub hurtowni, w których oferowane są torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową – sprawozdanie o liczbie nabytych i wydanych toreb
 • Sprawozdanie można złożyć tylko w formie elektronicznej w Bazie BDO posiadając aktywny profil i nadany numer rejestrowy.
 • Uwaga: Jeśli nie złożyłeś jeszcze wniosku do BDO, zajrzyj do artykułu i sprawdź kto musi zarejestrować się w BDO.
 • Jeśli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu sprawozdania do BDO, zleć nam złożenie sprawozdania w BDO.
 • Zapraszam również do artykułu będącego bazą wiedzy o opłacie rocznej BDO!

Kto musi złożyć sprawozdanie BDO?

Ustawowo do złożenia tego sprawozdania są zobowiązane wszystkie podmioty, które m.in.:

 • wprowadzają opakowania na rynek, producenci, importerzy i eksporterzy opakowań. Dotyczy to także podmiotów prowadzących działalność, w ramach której realizowane są wysyłki produktów w opakowaniach. Przykład: sklepy internetowe ze sprzedażą wysyłkową, restauracje, które udostępniają jedzenie na wynos, producenci opakowań, itp.)
 • wprowadzający na rynek sprzęt elektryczny/elektroniczny,
 • wprowadzający na rynek baterie i akumulatory,
 • sprowadzający z zagranicy pojazdy,
 • wprowadzający na rynek oleje, opony,
 • wprowadzający na rynek reklamówki z tworzyw sztucznych,
 • wytwarzają odpady i mają obowiązek ich ewidencjonowania, zbierają i przetwarzają odpady (np. lekarze, stomatolodzy, warsztaty samochodowe, firmy budowlane, itp.)

Jakie rodzaje sprawozdań można złożyć w systemie BDO?

Po zalogowaniu do systemu BDO, w lewym menu bocznym w zakładce sprawozdawczość mamy możliwość złożenia trzech rodzajów sprawozdań:

 • o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami,
 • o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
 • o odpadach komunalnych.
Screenshot z systemu BDO. Zakładka Sprawozdawczość. 
Sprawozdawczość o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.
Sprawozdawczość o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.
Sprawozdawczość komunalna.

Co jest potrzebne do złożenia sprawozdania BDO?

Poniżej wskazujemy przykładowe dane, które będą niezbędne do uzupełnienia sprawozdania do BDO.

Przystępując do wypełniania sprawozdania przygotuj sobie:

 • masę opakowań, które zostały wprowadzone na rynek z podziałem na ich rodzaje np. tworzywo sztuczne, papier i tektura, szkło itp.
 • masę poddaną odzyskowi i recyklingowi – jeżeli podmiot zebrał i poddał opakowania tym procesom
 • osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych z podziałem na rodzaje
 • wagę (masę) wytworzonych i przywiezionych z zagranicy opakowań wg rodzajów z jakich są wykonane.
 • masę wywiezionych za granicę opakowań według rodzajów materiału z jakiego pochodzą, z zaznaczeniem czy są to opakowania wielokrotnego użytku, czy opakowania jednorazowe
 • wagę (masę) opakowań pustych przywiezionych z zagranicy
 • sposobu wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych – samodzielnie – jakie to były przedsięwzięcia? lub czy podmiot uiścił opłatę na konto Urzędu Marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę.

Jak złożyć sprawozdanie BDO?

Sprawozdanie należy złożyć elektronicznie przez system BDO logując się do systemu BDO przez stronę www.rejestr-bdo.mos.gov.pl

Możesz złożyć sprawozdanie:

 • samodzielnie
 • korzystając z pomocy kancelarii prawnej lub innej firmy doradczej.
Sprawozdanie do BDO. Zleć złożenie sprawozdania.

Kary za brak sprawozdania BDO

Art. 180a ustawy o odpadach stanowi, że za niezłożenie sprawozdania BDO przewidziano sankcję w postaci kary grzywny.

Wysokość grzywny może wahać się od 20 zł do 5 000 zł.


Sprawozdanie BDO po terminie

Zgodnie z art. 78, ust. 4 ustawy o odpadach:

Obowiązek sporządzenia sprawozdań przedawnia się z upływem 5 lat, licząc
od końca roku kalendarzowego, za który sprawozdania należało sporządzić.

Skoro okres przedawnienia trwa 5 lat, to urząd może wezwać nas do złożenia zaległych sprawozdań aż 5 lat wstecz! Należy więc jak najszybciej złożyć zaległe sprawozdania.

W przypadku zaległych sprawozdań o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami, musimy liczyć się z ustawowymi odsetkami, które wynikają z opłat powiązanych ze sprawozdaniem.


Korekta sprawozdania BDO

Dopóki pracujemy na roboczej wersji sprawozdania, możemy swobodnie dokonywać poprawek. Jednak nawet gdy wyślemy już sprawozdania i otrzyma ono status „Złożone”, możemy wybrać opcję „Utwórz korektę”. System wygeneruje duplikat pierwotnego sprawozdania, który otrzyma nowy numer oraz status „Robocze”. Takie sprawozdanie możemy edytować poprzez wybranie opcji „Edycja”.

Należy jak najszybciej złożyć korektę po zauważeniu błędu.

Może się również zdarzyć, że to urząd wezwie nas do korekty po stwierdzeniu błędów. Marszałek województwa weryfikuje informacje w sprawozdaniu za poprzedni rok kalendarzowy do 30 września. Jeśli zauważy niezgodność ze stanem faktycznym, w systemie BDO nasze sprawozdanie otrzyma status „Do korekty”. Otrzymamy również termin przekazania korekty, nie dłuższy niż 14 dni od otrzymania wezwania.


Sprawozdanie zerowe

Za rok w którym nie wytworzyło się odpadów i nie wprowadziło do obrotu opakowań lub produktów w opakowaniach, nie trzeba składać tzw. sprawozdania zerowego.

Nie znaczy to jednak, że nie możesz tego zrobić. Złożenie sprawozdania zerowego może być dobrym wyjściem w przypadku, gdyby w przyszłości pojawiły się wątpliwości co do tego, czy faktycznie nie pojawił się obowiązek sprawozdawczy, czy może zawiodła pamięć. Jest to też dowód rzetelności i świadomości na temat obowiązków związanych z BDO.


Potrzebujesz pomocy ze sprawozdaniem rocznym BDO?

Jeśli chcesz jak najszybciej uregulować czy zamknąć temat sprawozdań BDO w swojej firmie, skorzystaj z naszej usługi Sprawozdanie BDO lub po prostu skontaktuj się z nami.

Sprawozdanie do BDO. Zleć złożenie sprawozdania.